15 abril 2013

El Ple municipal aprova el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Vic elaborat pel grup de Treball del Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat, reunit en sessió plenària el 16 d’abril de 2012 va encomanar l’elaboració d’un sistema de nomenament del Vigatà o la Vigatana il•lustre.

Una desena de membres del Consell de Ciutat van crear un grup de treball, el qual, amb la col·laboració dels tècnics de Cultura i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vic, van elaborar, al llarg de tot el 2012, un Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Vic.

Aquest document va ser aprovat amb el vot favorable de totes les forces polítiques de l’Ajuntament de Vic, en el Ple de 4 de març de 2013.

El reglament queda ara exposat al públic a l’Àrea de Cultura i Ciutadania, al carrer Torras i Bages, 6, 2a planta, de Vic, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, fins el dia 3 de maig de 2013, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Si passat aquest termini no es presenta cap al•legació, de conformitat amb el que preveu l’article 178.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i altres disposicions concordants, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord.

En cas que no es presenti cap al·legació, el grup de treball del Reglament d’Honors i Distincions del Consell de Ciutat, es dissoldrà.

Enhorabona per la feina feta!