Arreu el moment actual planteja un nou escenari polític en el que s’està redefinint la relació entre les administracions públiques i la ciutadania. És per això que esdevé totalment necessari que els governs locals actualitzin la seva normativa legal en termes de participació ciutadana.

En aquesta línia, en els darrers anys han vist la llum diferents normatives que han anat creant un nou marc de participació a nivell de Catalunya:

  • L’Estatut d’Autonomia de Catalunya l’any 2006 – que regula, entre d’altres, la convocatòria de consultes populars.
  • La Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries – que estableix el règim jurídic i el procediment de la convocatòria de consultes populars i d’altres mecanismes de participació com els processos participatius, les enquestes, les audiències públiques ciutadanes i els fòrums de participació.
  • La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern – que regula els drets i obligacions jurídiques existents necessàries per donar resposta a una demanda social que cada cop exigeix una major transparència sobre el funcionament de les administracions i els processos de presa de decisió, incloent-hi el reconeixement d’un dret ampli d’accés a la informació pública així com una major participació en la presa de decisions.

L’actual reglament de participació ciutadana és del 1997. Però tenint en compte aquest nou escenari marc que regula la participació ciutadana a dia d’avui a Catalunya, va ser voluntat de l’Ajuntament de Vic impulsar un procés participatiu per adequar la normativa legal local als nous temps. Com a resultat es generarà un nou reglament de participació ciutadana que esdevindrà el paraigua en el qual s’empararà qualsevol iniciativa participativa a la ciutat.

+ info sobre el procés