L’Ajuntament de Vic té en aquests moments el Consell de Dones, de Joves, de Cooperació, de Ciutat i ara es constitueix el de Cultura. Aquest organisme és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i sectorial que té com a finalitat l’assessorament, la informació, la col·laboració i la participació ciutadana en la gestió i planificació de les polítiques culturals, la gestió del patrimoni i la divulgació de la cultura catalana, així com preservar i promoure la riquesa de la cultura popular i tradicional.

El Consell de Cultura de Vic revisarà els criteris per concedir subvencions i proposarà les activitats a les quals s’ha de donar prioritat. Aquesta és una de les primeres tasques que s’han encomanat al nou organisme.
El Consell de Cultura serà presidit per Joan López, regidor de Cultura, i l’integraran 14 persones, representants dels diferents sectors culturals, i 3 més designades per l’Ajuntament. Les primeres seran Carme Rubio (vicepresidenta), Lluís Casellas, Toni Bover, Quim Crusellas, Miquel Saborit, Pep Sentmartí, Lluís Vila d’Abadal, Dolors Solà, Josep Masoliver, Ramon Ricart, Anna Palomo, Antoni Ylla-Català, Víctor Pallàs, Josep Musull i Antoni Serrat.

Malgrat que tots formen part d’una o altra entitat, una vegada nomenats seran membres del Consell de Cultura ” títol individual i no en representació d?una entitat o d’n sector”, aclareix Joan López.
Una primera trobada entre tots ells va servir, abans de Setmana Santa, per consensuar els noms dels integrants i debatre sobre les seves funcions.

Les funcions del consell són consultives, però dins d’aquest marge se li vol donar més joc: “El consell farà la proposta dels barems que s’han de tenir en compte per a les subvencions, i de quines prioritats hem de tenir”, diu Joan López. Després elevaran una proposta a la comissió informativa de Cultura perquè aquesta determini les quantitats a repartir “segons el barem marcat”.

Joan López diu que un altre dels objectius immediats serà començar la preparació dels actes de Vic Capital de la Cultura Catalana el 2016. L’Ajuntament havia aprovat el reglament per al Consell de Cultura en l’anterior mandat, però el nomenament dels seus membres va quedar pendent quan Xavier Solà va deixar la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, al ser nomenat secretari general de Cultura.

El consell de cultura estarà presidit pel 2n tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Joan López i Carol.

El Consell de Cultura de Vic inicia la seva activitat