El Consell de Ciutat, reunit en sessió plenària el 16 d’abril de 2012 va encomanar l’elaboració d’un sistema de nomenament del Vigatà o la Vigatana il•lustre.

Una desena de membres del Consell de Ciutat van crear un grup de treball, el qual, amb la col·laboració dels tècnics de Cultura i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vic, van elaborar, al llarg de tot el 2012, un Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Vic.

Aquest document va ser aprovat amb el vot favorable de totes les forces polítiques de l’Ajuntament de Vic, en el Ple de 4 de març de 2013.

El reglament queda ara exposat al públic a l’Àrea de Cultura i Ciutadania, al carrer Torras i Bages, 6, 2a planta, de Vic, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, fins el dia 3 de maig de 2013, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Si passat aquest termini no es presenta cap al•legació, de conformitat amb el que preveu l’article 178.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i altres disposicions concordants, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord.

En cas que no es presenti cap al·legació, el grup de treball del Reglament d’Honors i Distincions del Consell de Ciutat, es dissoldrà.

Enhorabona per la feina feta!

El Ple municipal aprova el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Vic elaborat pel grup de Treball del Consell de Ciutat