Acaba la primera fase de participació amb polítics, tècnics i ciutadans per definir els eixos principals del reglament.

El moment actual planteja un nou escenari polític en el que s’està redefinit la relació entre les administracions públiques i la ciutadania i és per això que esdevé totalment necessari que els governs locals actualitzin la seva normativa legal en termes de participació ciutadana.

En els darrers anys han vist la llum diferents normatives que han anat creant un nou marc de participació a nivell de Catalunya: l’Estatut d’Autonomia de Catalunya l’any 2006 – que regula, entre d’altres, la convocatòria de consultes populars -, la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries – que estableix el règim jurídic i el procediment de la convocatòria de consultes populars i d’altres mecanismes de participació com els processos participatius, les enquestes, les audiències públiques ciutadanes i els fòrums de participació – i darrerament la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern – que regula els drets i obligacions jurídiques necessàries per una major transparència sobre el funcionament de les administracions i els processos de presa de decisió.

Si bé aquestes lleis estableixen la regulació de determinats aspectes relacionats amb la participació, els ajuntaments tenen capacitat per desplegar reglaments propis en els que es contemplin altres aspectes que no vinguin determinats per les lleis actuals.

En aquest marc,  l’Ajuntament de Vic ha iniciat un procés per a la l’elaboració del nou reglament de participació ciutadana que esdevindrà el paraigua en el qual s’empararà qualsevol iniciativa participativa a la ciutat. El reglament actual és del 1997.

El procés de redacció del document busca la complicitat dels diferents agents implicats de la ciutat. Durant la primera quinzena de novembre s’ha convocat una sessió treball amb la ciutadania  – associada i a títol individual – , dues amb personal tècnic municipal i una amb els regidors i regidores del consistori. En total hi han participat 27 tècnics/es , 11 regidors/es i 18 ciutadans membres d’entitats. La participació s’ha vist complementada amb un seixantena d’enquestes respostes via web.

Finalitzada aquesta primera fase de l’elaboració del nou reglament de participació ciutadana, una comissió politico-jurídica formada per un regidor de cada un dels grups polítics amb representació al consistori i la secretaria municipal, tenen l’encàrrec de redactar un primer esborrany de reglament que, en una segona fase,  debatrà amb la ciutadania.

Un pas més cap al reglament de participació de la ciutat