El setembre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 10 2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries

Aquesta llei essencialment regula dos mecanismes de participació: les consultes populars que no es poden considerar referèndums i els processos de participació.

Pel que fa als processos participatius, la llei defineix unes línies generals sobre què són, qui hi pot participar, sobre quins àmbits es poden fer o qui els pot promoure. La llei també estableix quina estructura han de tenir, com pot fer propostes la ciutadania i com s’han d’avaluar aquests processos.

Pel que fa a l’avaluació, la llei diu que els resultats del procés s’han de reflectir en una memòria final. Aquesta memòria ha de descriure el procés i les seves fases, una valoració quantitativa i qualitativa de la participació que hi ha hagut durant el procés, la metodologia que s’ha fet servir i una valoració dels resultats.

La memòria s’ha de fer pública al web corporatiu de la institució que ha impulsat el procés i s’ha de fer arribar als seus participants.

Podeu consultar-la aquí: Memòria Pressupostos Participatius del Merma.

JA ES POT CONSULTAR LA MEMÒRIA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL MERMA