El Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat ha sortit a informació pública a partir de la seva aprovació inicial i de la seva publicació al BOP el dia 24 de desembre. ha quedat obert un termini de 45 dies hàbils per a la presentació d’ale-legacions al mateix. L’expedient complet es pot consultar a les oficines del Departament de Mobilitat, Seguretat i Emergències de l’Ajuntament de Vic, a la plaça Don Miquel de Clariana, 5, 2n pis, de dilluns a divendres, de les 11 a les 14 h.

El Pla de Mobilitat Urbana de Vic, a informació pública