Entre setembre de 2014 i abril de 2015 l’Ajuntament va posar en marxa una prova pilot de pressupostos participatius. Durant els mesos d’octubre i novembre la ciutadania que va participar en la primera fase del procés va elaborar un total de 17 propostes, que es van posar a votació del conjunt de veïns i veïnes de la ciutat majors de 16 anys durant el mes de març.

1209 persones van participar a les votacions i les propostes guanyadores de la votació popular van ser “Habitatge per tothom” “Desfibril·ladors”, “Lavabos públics” i “Bancs i zones de descans”.Propostes guanyadores 2015

La proposta “Habitatge per tothom” tenia un pressupost de 185.000 euros i consistia en crear un nou servei vinculat a l’Oficina Local d’Habitatge de la ciutat que treballés per disposar d’un cens actualitzat dels pisos buits; un cens de les unitats familiars que tenen dificultats per accedir a un habitatge; una borsa d’habitatges de lloguer just a preus assequibles i la gestió d’una borsa d’habitatge social.

Un cop entomada dins l’Ajuntament l’Oficina Local d’Habitatge, l’Oficina d’Intermediació Hipotecària i l’àrea de Benestar i Família es van posar a treballar-hi. En un primer moment es va prioritzar l’elaboració del cens de pisos buits i d’unitats familiars ja que es va considerar que primer calia fer una radiografia de la ciutat per, en un segon moment, saber com avançar de la manera més eficient per abordar el tema de l’habitatge.

Pel que fa al cens de pisos buits, es va iniciar un treball de camp consistent en inspeccions visuals i contactes amb entitats bancàries. Aquesta informació obtinguda directament per fonts pròpies es va creuar amb les dades de pisos buits de la Generalitat de Catalunya – que és qui té les competències d’habitatge -, el padró municipal, el consum d’aigua i la seu electrònica del cadastre. En quant al cens d’unitats familiars per accedir a un habitatge, l’Ajuntament ha elaborat un aplicatiu informàtic que es gestiona a tres bandes- Oficina Local d’Habitatge, l’Oficina d’Intermediació Hipotecària i l’àrea de Benestar i Família – i que permet compartir la informació a temps real, fer seguiment compartit dels casos i, per tant, donar una atenció global a la ciutadania.

El passat dijous 26 de gener l’Ajuntament va presentar el cens de pisos buits. Aquest cens rebel·la que dels 19984 habitatges que hi ha a la ciutat, gairebé un 10% (2017) estan buits. També posa de manifest que, pel que fa als pisos buits, 240 són propietat d’entitats bancàries i grans tenidors mentre que els 1777 restants pertanyen a propietaris particulars i que el 23% d’habitatges buits (243) es troben al centre històric. L’estudi que es va presentar es pot consultar aquí.

Pel que fa a la borsa d’habitatges de lloguer a preus assequibles cal dir que, veient la situació de partida, l’Ajuntament ja ha començat a posar en marxa diferents eines per gestionar-la; properament es  farà una campanya informativa per tal captar nous propietaris que vulguin posar a lloguer social el seu pis.

Els 185.000€ dels pressupostos participatius s’han gastat en:

.- la contractació de personal de suport, tan tècnic com administratiu. Concretament, des del 2015, estan contractades dues persones que actualment continuen treballant des de l’Oficina Local d’Habitatge per donar suport a la gestió de l’habitatge a la ciutat.

.- el disseny i la implementació d’un aplicatiu informàtic per a la gestió i seguiment de casos.

.- s’ha finançat una part del nou Servei d’allotjament d’urgència temporal que actualment té un cost anual de 181.000 euros. Aquest servei inclou la gestió de l’alberg per a persones sense sostre i la gestió dels pisos d’emergència. Aquest servei inclou també el seguiment social de les persones que en són usuàries.

+ info

L’AJUNTAMENT PRESENTA EL CENS DE PISOS BUITS, ELABORAT PER ENCÀRREC DE LA CIUTADANIA A TRAVÉS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS